คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สออ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายทรงธรรม พวงแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34
3105-8503โครงการ 2 *-*-22
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  21-16-30 39

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31052106 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
นายชัยรัตน์
//--------- 31052007 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31058503 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31059002 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31052105 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31052105 ---------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
นายธีระชาติ
//--------- 31052003 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
นายชัยรัตน์
//--------- 31052008 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052106 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ