คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สออ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23
3105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23
3105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34
3105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34
3105-2105โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรล 2-2-34
3105-8503โครงการ 2 *-*-22
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  21-16-30 39
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัยรัตน์
//--------- 31052008 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31052105 ---------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
//--------- 31052105 ---------//
นายองอาจ อรรคบุตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052106 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31052007 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
//--------- 30001505 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายชัยรัตน์
//--------- 31052103 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31059002 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นายธีระชาติ
โฮมรูม
//--------- 31052003 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
//--------- 31058503 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 31052106 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
นายภควัตร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ