คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายอภิชัย มีศิลป์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
3106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35
3106-9009ชลศาสตร์ 2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  18-19-26 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนต์เทพ
//------------- 31062108 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
นายมนต์เทพ
//--------- 31062006 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
นายอภิชัย นายอภิชัย
//------------- 31062109 -------------//
นายอภิชัย มีศิลป์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมนต์เทพ
//------------- 31062004 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31069009 ---------//
นายอภิชัย มีศิลป์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001205 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
โฮมรูม
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212107 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
      (นายนิกร  จันทร์เทศ)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ