คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอส.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายนิกร จันทร์เทศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
3106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
3106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3106-2110กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-16-28 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 31062001 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//------------------ 31062001 ------------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//------------- 30001501 -------------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
นางทัศนีย์วรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวงศ์สถิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 31062110 ---------//
นายลือชัย จงมีเสร็จ
โฮมรูม
//--------- 31062005 ---------//
นายไพทูรย์ ปะละพุตโต
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31062002 ------------------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//--------- 31062002 ---------//
นายมนต์เทพ สอนศรี
//--------- 30001209 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนิกร จันทร์เทศ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ