คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสถิร มิ่งขวัญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ 2-2-34
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-15-28 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
น.ส.สุจีรา
//------------------ 31212005 ------------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212003 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31212104 -------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212106 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชาติชาย
โฮมรูม
//------------- 31212007 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
นายวีรยุทธ
//------------------ 31212001 ------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ