คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 2-3-35
3121-2003การประมาณราคางานโยธา 2-2-34
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
3121-2007วัสดุงานทางและการทดสอบ 2-2-34
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-15-28 37
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//------------------ 30012001 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
นางทัศนีย์วรรณ
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212005 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31212104 -------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212003 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
โฮมรูม
//--------- 31212106 ---------//
นายชาติชาย ทองพีระ
นายชาติชาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212001 ------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
นายวีรยุทธ
//------------------ 31212007 ------------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน



..............................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ