คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3121-2004การบริการและหารจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
3121-2108ชลศาสตร์ 2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  26-11-30 37

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 30001102 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212006 ------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
//--------- 30001304 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31092005 ------------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวีรยุทธ
//------------- 31212004 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
นางเพ็ญศิริ นายภควัตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายวีรยุทธ กิ่งวิชิต
นายชาติชาย
//------------- 31212108 -------------//
นายชาติชาย ทองพีระ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายสถิร มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ