คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอธ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษาน.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3121-2002การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3121-2104วิศวกรรมการทาง 3-0-33
3121-8501โครงการ *-*-44
3121-2110งานโยธา 0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  17-14-26 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//------------- 31212104 -------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
นายสกล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212103 -------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
นายวงศ์สถิตย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31218501 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31212110 ------------------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
โฮมรูม
//--------- 31212110 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
//--------- 31218501 ---------//
นายสถิร มิ่งขวัญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212102 -------------//
นายสันติรักษ์ โตรัศมี
นายปิยรัตน์
//------------------ 31212002 ------------------//
นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...........................
(นายสถิร  มิ่งขวัญ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ