คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรวิทย์ โสตะวงศ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2006คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-2-34
3100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33
3108-2002การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 1-6-47
3108-2007สภาวะแวดล้อม 2-0-22
3108-2106การเขียนแบบก่อสร้าง 2 1-6-37
3108-2102วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 2-0-22
3108-2103ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  22-18-29 40
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000301 -------------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 31082007 ---------//
นายไชยา บุตรวงศ์
นายเกรียงศักดิ์
//--------- 31082002 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012006 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//--------- 30012006 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//------------------ 31082002 ------------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001102 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นางสุมนต์พร นายอดิศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001501 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
//--------- 30001207 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
โฮมรูม
//--------- 31082103 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
//--------- 30001608 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082102 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
น.ส.นุสราภรณ์ น.ส.นุสราภรณ์
//------------- 31082106 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
//--------- 31082106 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ