คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 1 1-6-37
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตย์ 2-0-22
3108-1002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3108-2104การประมาณราคาก่อสร้าง 2-0-22
3108-2105กฏหมายและสัญญา 2-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง 2-0-22
3108-9002การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  27-14-32 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31089003 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
นายวงศ์สถิตย์
//------------- 30001206 -------------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082105 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//--------- 31081003 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//------------- 30011001 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 31082104 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรพจน์
//------------- 31081001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31081001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31089002 ---------//
นายเถลิงศักดิ์ สุพรม
//--------- 31082008 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
โฮมรูม
//--------- 31081002 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 31082101 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายไชยา
//------------- 31082001 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//------------- 31082001 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ