คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอถ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายวรพจน์ ศรีเมือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3108-1001การเขียนแบบก่อสร้าง 1 1-6-37
3108-1003แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3108-1002มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
3108-2008วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
3108-2105กฏหมายและสัญญา 2-0-22
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง 2-0-22
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  25-14-30 39

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31089003 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//------------- 30001206 -------------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082105 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//--------- 31081003 ---------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
//------------- 30011001 -------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
นายวงศ์สถิตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31081001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
นายวรพจน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31081001 -------------//
นายวรพจน์ ศรีเมือง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082104 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//--------- 31082008 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
โฮมรูม
//--------- 31081002 ---------//
นายอาทิตย์ โทนะพันธ์
//--------- 31082101 ---------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเกรียงศักดิ์
//--------- 31082001 ---------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
//------------------ 31082001 ------------------//
นายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายคมกฤษณ์ ส่งคุณธรรม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ