คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอถ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายเกรียงศักดิ์ คำหงษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 1-6-47
3108-2005การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22
3108-2111การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1-3-24
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม 4-0-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-13-18 26
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001304 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 31082005 ---------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31088502 ------------------//
นายไชยา บุตรวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นุสราภรณ์
//------------- 31082004 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31082004 -------------//
น.ส.นุสราภรณ์ คุดนา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิชยกรณ์
//------------- 31082111 -------------//
นายพิชยกรณ์ คันศร
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สาพิตา
//--------- 30001304 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายวรวิทย์  โสตะวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ