คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอว.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
3128-1004ระบบฐานข้อมูล 2-2-34
3128-2005ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-4-35
3128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-20-29 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31281003 ------------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
นายนเรศ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282007 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31282001 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31281004 -------------//
นายนที จันทร์เทียม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31282005 ---------//
นายนเรศ ตาทุวัน
โฮมรูม
//--------- 31281002 ---------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31282005 -------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
นายนที
//------------- 31281002 -------------//
นายเปรมปรีดี อินตะนัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ