คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบบ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษาน.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
3201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2109การบัญชีการเงิน 2-2-34
3201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-14-27 35

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 30012001 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 30001201 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
นางสุมนต์พร
//--------- 30012001 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
โฮมรูม
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32012101 -------------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
น.ส.กมลีรัตน์
//--------- 32001002 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ