คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบบ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
3201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2109การบัญชีการเงิน 2-2-34
3201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  21-14-27 35
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 30001201 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32012003 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
น.ส.สุจีรา น.ส.กมลีรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32012001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012109 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32012001 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
โฮมรูม
//--------- 32012005 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
//--------- 32012101 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
นางณัฐิกา
//--------- 32001002 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ