คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบบ.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
3201-2104การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3-0-33
3201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
3201-8501โครงการ *-*-44
3201-2107สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชชาชีพ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  17-12-26 33
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ยุพาภรณ์
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012107 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 30001505 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
//--------- 32012006 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
น.ส.อิสราภรณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012104 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
//--------- 30012001 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
น.ส.อิสราภรณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32012004 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
น.ส.อิสราภรณ์
โฮมรูม
//--------- 32012107 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายวงศ์สถิตย์
น.ส.อิสราภรณ์
//--------- 30012001 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012004 ---------//
น.ส.ยุพาภรณ์ ภูมิสถาน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.............................
      (นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
       หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ