คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบบ.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษานางณัฐิกา สิมชมภู
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1609ลีลาศเพื่อสมาคม 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34
3201-2106การสอบบัญชี 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3201-2105การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ 3-0-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  24-8-27 32

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30011001 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
นางพัธรินพันธ์ น.ส.สาพิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001203 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
นางปิยวรรณ นายชัยภูมิ
//------------- 32012105 -------------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001003 ---------//
นางปิยวรรณ ชวลิต
//--------- 32012106 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
โฮมรูม
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 30001609 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางธิดาวรรณ สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ