คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบบ.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
3201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
3201-2007การบัญชีภาษีอากร 2-2-34
3201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
3201-2106การสอบบัญชี 3-0-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  22-12-27 34
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001609 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์ นายชัยภูมิ
//--------- 30011001 ---------//
น.ส.อิสราภรณ์ พบลาภ
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32012007 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012106 ---------//
นายชัยภูมิ ชุณหอังกูรเวส
น.ส.อิสราภรณ์
โฮมรูม
//--------- 32012102 ---------//
นางพัธรินพันธ์ เอมรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32012005 ---------//
นางสุมิตรา โพธิ์สูง
//--------- 32001003 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
นางเพ็ญศรี
//--------- 32012002 ---------//
นางณัฐิกา สิมชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ