คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบต.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษาน.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-5103งานการจัดการงานการตลาด 0-4-34
3202-5104งานส่งเสริมการตลาด 0-4-34
3202-8003ฝึกงาน2 *-*-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3202-2004การสื่อสารการตลาด 3-0-33
 รวม  3-10-11 17
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 32022004 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32028003 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 32025103 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32028003 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32025103 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กมลีรัตน์
//------------- 32025104 -------------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ