คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สคอ.11
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
สาขางาน ธุรกิจอาหาร
ที่ปรึกษานายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1609ลีลาศเพื่อสมาคม 0-2-12
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3400-1002เทคนิคการนำเสนอผลงาน 1-4-35
3404-2001โภชนาการเพื่อชีวิต 2-2-34
3404-2004อาหารไทย 2-3-35
3404-2005ขนมไทย 2-3-35
3404-2124อาหารตะวันตก 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3404-2003ความปลอดภัยในงานอาหาร 3-0-33
3404-2103เคมีอาหาร 3-0-33
 รวม  19-19-26 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 34042003 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
//---------------------- 34042005 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34001002 ----------------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
//---------------------- 34042004 ----------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001609 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 34042001 ------------------//
น.ส.ศศิกานต์ บุญขันธ์
โฮมรูม
//------------- 34042103 -------------//
นายปริญญา สว่างโคตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 34042124 ----------------------//
น.ส.ปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
ดร.สุภาพ นายวงศ์สถิตย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางวิไล โทนะพันธ์)
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ