คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-18-28 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์ นางทัศนีย์วรรณ
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
นางเพ็ญศิริ นายเริงศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012101 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//------------------ 39012001 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
กิจกรรม
กิจกรรม
นางนพวรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
โฮมรูม
//--------- 39011001 ---------//
นายสุนัน บุญมานันท์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011003 ------------------//
นายลภณ บุญปก
//--------- 39011001 ---------//
นายสุนัน บุญมานันท์
//--------- 30012001 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ