คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทส.11
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายกัณหา อุทธิเสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3901-1001การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง 2-2-34
3901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 2-2-34
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2101สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1-4-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-18-28 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001301 -------------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
นางเพ็ญศิริ
//------------------ 39011001 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012101 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
//------------------ 39012001 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
นายวงศ์สถิตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011003 ------------------//
นายนที จันทร์เทียม
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเริงศักดิ์
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001206 -------------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
น.ส.สุรีย์พร
โฮมรูม
นายนที
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ