คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทส.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายเริงศักดิ์ สายรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่ออาชีพ 0-2-12
3901-1002การโปรแกรมเว็บด้วยภาษา HTML 2-2-34
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2006การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 1-4-35
3901-2003การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1-4-35
3901-2107การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP 1-4-35
3901-2116การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 1-4-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  12-26-24 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012006 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//--------- 30001207 ---------//
น.ส.รัตนา ชินทอง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39011002 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//---------------------- 39012003 ----------------------//
นายสุนัน บุญมานันท์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012107 ------------------//
นายลภณ บุญปก
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเริงศักดิ์
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 39012002 ---------//
นายอุดร เศษโถ
นายกัณหา นายลภณ
โฮมรูม
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012116 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
น.ส.รัตนา
//--------- 39012002 ---------//
นายอุดร เศษโถ
นายอุดร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน................................
(นายกัณหา  อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ