คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สทส.21
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายเริงศักดิ์ สายรัตน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3901-2005การใช้โปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3901-2007การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีจาวา 1-4-35
3901-2004ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 1-4-35
3901-8501โครงการ 0-4-44
3901-2110ความปลอดภัยระบบเครือข่าย 1-4-35
3306-2001การถ่ายภาพเพื่องานมัลติมีเดีย 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-25-26 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
นายนเรศ
//------------------ 39012110 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 33062001 -------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
//------------------ 39018501 ------------------//
นายอุดร เศษโถ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012005 ------------------//
นางนพวรรณ สาธุการ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายเริงศักดิ์
//--------- 33062001 ---------//
นายกัณหา อุทธิเสน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012007 ------------------//
นายเริงศักดิ์ สายรัตน์
โฮมรูม
นายอุดร นายเริงศักดิ์ น.ส.นิดติยากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39012004 ------------------//
นายนเรศ ตาทุวัน
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายกัณหา อุทธิเสน)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ