คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลฟ.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายเลิศ ก้านเหลือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3-0-33
4104-2003ระบบควบคุม 2-3-35
4104-2004การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3-0-33
4104-2010การป้องกันระบบไฟฟ้า 2-3-35
4104-2105เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง 3-0-33
 รวม  19-6-21 25
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41042004 -------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
นายเลิศ
//------------------ 41042003 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41042010 ------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
นายเลิศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//------------- 41042105 -------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001508 -------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001102 -------------//
นายสุระภี ผกาพันธ์


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ