คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลฟ.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขางาน เทคโนโลยีไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1203ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอในงานอาชีพ 2-2-34
4000-1305วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4104-2005การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 2-3-35
4104-2001การวิเคราะห์ข่ายวงจรไฟฟ้า 2-3-35
4104-2002เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2-3-35
4104-2117พลังงานทางเลือก 3-0-33
 รวม  13-13-18 26

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41042117 -------------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 40002001 ----------------------//
นายบัญชา ปัญญามงคล
//--------- 40001305 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 40001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 41042002 ----------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001305 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
//--------- 40001203 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 41042005 ----------------------//
นายเลิศ ก้านเหลือง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ