คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลบ.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายชัยรัตน์ ทองใบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1305วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 2-2-34
4000-1501ประชาคมอาเซียนศึกษา 3-0-33
4105-2001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-2-34
4105-2005สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 3-0-33
4105-2008เขียนแบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4105-8501โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 1 1-5-26
 รวม  15-13-20 28
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052008 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
//--------- 40001305 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 40001305 ---------//
นายมนวรรธณ์ นกอิ่ม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001501 -------------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 41058501 ---------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
โฮมรูม
//------------------ 41058501 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 41052005 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//------------------ 41052001 ------------------//
นายอรุณ ทองกลม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ