คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลบ.11
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายชัยรัตน์ ทองใบ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4105-2003การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 2-2-34
4105-2006การควบคุมกระบวนการและเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 2-2-34
4105-2007ระบบควบคุม 2-2-34
4105-2002เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 2-2-34
4000-1504การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 3-0-33
4000-1605กายใจเป็นสุขในการทำงาน 3-0-33
 รวม  14-8-18 22
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052006 ------------------//
นายศรัณย์ ฤกษ์ใหญ่
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052002 ------------------//
นายอรุณ ทองกลม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001504 -------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
โฮมรูม
//------------------ 41052007 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001605 -------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
//------------------ 41052003 ------------------//
นายกัณหา อุทธิเสน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ