คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลอ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ 3-0-33
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4105-2009เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-2-34
4105-2004การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4105-8502โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 2-10-412
 รวม  12-14-16 26
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41058502 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052009 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052004 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41058502 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
//------------------ 41058502 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001102 -------------//
นายสุระภี ผกาพันธ์


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ