คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลอ.21
ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4105-2010เทคโนโลยีเซนเซอร์และทรานส์ดิวเซอร์ 2-2-34
4105-2161เทคโนโลยีระบบภาพ 2-2-34
4105-2162เทคโนโลยีระบบเสียง 2-2-34
4105-2167การตัดต่อระบบภาพ 2-2-34
4105-2168เทคโนโลยีแสงสำหรับเวที 2-2-34
4105-2172การควบคุมภาพ แสง เสียงสำหรับงานแสดง 2-2-34
 รวม  12-12-18 24
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052167 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052172 ------------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
//------------------ 41052161 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052010 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 41052168 ------------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 41052162 ------------------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ