คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1103การเขียนรายงานในงานอาชีพ 3-0-33
4000-1402สถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
4204-2002การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2-2-34
4204-2010การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ 2-2-34
4204-2108การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ 2-2-34
4204-2114เหมืองข้อมูล Data mining 2-2-34
 รวม  14-8-18 22
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001402 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042002 ------------------//
นายคำพา ขันตี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042114 ---------//
นายคำพา ขันตี
โฮมรูม
//------------------ 42042010 ------------------//
นายคำพา ขันตี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042114 ---------//
นายคำพา ขันตี
//------------------ 42042108 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001103 -------------//
นายสุระภี ผกาพันธ์


ลงชื่อ.....................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ