คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 2-2-34
4000-1503การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3-0-33
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3-0-33
4204-2001การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ 2-2-34
4204-2104ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4204-2105การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2-2-34
 รวม  14-8-18 22
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//------------- 40001508 -------------//
นางปริษา ปั้นดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 40001503 -------------//
นางปริษา ปั้นดี
//------------------ 42042104 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042001 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042005 ------------------//
นายพรธิวา วงษ์พิทักษ์
โฮมรูม
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ