คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปริญญาตรี 1
กลุ่ม ทลค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 2-2-34
4000-1503การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3-0-33
4000-1508การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3-0-33
4204-2001การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ 2-2-34
4204-2004ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 2-2-34
4204-2005การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2-2-34
 รวม  14-8-18 22

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042005 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042001 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//------------- 40001508 -------------//
นางปริษา ปั้นดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 40001503 -------------//
นายคำพา ขันตี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042004 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
โฮมรูม
//--------- 40001201 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ