คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปริญญาตรี 2
กลุ่ม ทลค.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษานายคำพา ขันตี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
4204-2004การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 1-4-35
4204-2008การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ 2-2-34
4204-2123สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2-2-34
4204-2124การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ 2-2-34
4204-2101เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2-2-34
4204-8502โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1-4-35
 รวม  10-16-18 26
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 42048502 -------------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 42042124 ---------//
นางวราดา ขันตี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042004 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 42042008 ------------------//
นายคำพา ขันตี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 42048502 ---------//
นายคำพา ขันตี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042101 ---------//
นายคำพา ขันตี
//------------- 42042004 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
โฮมรูม
//--------- 42042124 ---------//
นางวราดา ขันตี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 42042101 ---------//
นายคำพา ขันตี
//--------- 42042123 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 42042123 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ.....................................
(นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ