คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชยท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22
2000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
2100-1005งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
2100-1008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
2101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
2101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2-3-35
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  14-18-20 32
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมศักดิ์
//------------- 21001008 -------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
//--------- 20001201 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001301 ---------//
นายชินาธิป พิมศร
//--------- 20001501 ---------//
นายสุวิทย์ เรืองทุม
//--------- 20001601 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001001 ------------------//
นายคณันนท์ จันทร์อ่อน
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012001 ---------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
//------------- 21012001 -------------//
นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
โฮมรูม
นายชินาธิป
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณกฤต
//------------- 21001005 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 21012006 ---------//
นายบุญชัย วสยางกูร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ