คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชยท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายนพพร สมคิด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  18-20-25 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20012001 -------------//
นางกาญจนา ถามุลเลศ
น.ส.สุจีรา
//------------- 21012007 -------------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001202 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
//--------- 21001002 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
นางเพ็ญศิริ
//--------- 20011001 ---------//
นายโควิน เดชพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 20001302 -------------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
น.ส.สุจีรา
กิจกรรม
กิจกรรม
นางเพ็ญศิริ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
โฮมรูม
//--------- 21001003 ---------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012005 ---------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
//--------- 21012008 ---------//
นายโควิน เดชพันธ์
นายโควิน นายโควิน
//------------- 21012005 -------------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
      หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ