คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชยท.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
2100-1003งานฝึกฝีมือ 1 0-6-26
2001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
2001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1-3-24
2000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02
 รวม  18-20-25 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21001003 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
//--------- 21001003 ---------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
//--------- 20011001 ---------//
น.ส.พัชรินทร์ หาญพิทักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012005 ---------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//--------- 21012005 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายธวัชชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001002 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธวัชชัย
//------------- 21012008 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ