คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ทวิ-ชย.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
2000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12
2000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  18-25-26 43
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001101 ---------//
นางนาตยา พิมสอน
//--------- 20001204 ---------//
น.ส.นภัสนันท์ ศรีภิรมย์
//------------------ 21012009 ------------------//
นายนพพร สมคิด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิริชัย
//------------- 21012102 -------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
//------------- 21012102 -------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
น.ส.พัชรินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พัชรินทร์ นายถาวร
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.วิสุดา
//------------- 21001006 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกัมปนาท
//------------- 21012105 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
โฮมรูม
นายนพพร
//------------- 21001009 -------------//
นายดำรงศักดิ์ เขตนิมิตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001401 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
น.ส.ณชิตา
น.ส.พิมพ์พัชชา นายเดชฤทธิ์
//------------------ 21012109 ------------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ