คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชยท.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายนพพร สมคิด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22
2000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2100-1009งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
2101-2009งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล 1-3-24
2101-8501โครงการ *-*-44
2001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11
2101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
2000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02
 รวม  13-25-25 42

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพัฒนพงษ์
//------------- 21012105 -------------//
นายเกียรติศักดิ์ เสวะนา
นายเกียรติศักดิ์
//------------- 21001009 -------------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวสันต์
//------------- 21012102 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
//------------- 21012102 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
นายอัตตะพงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001403 ---------//
น.ส.อภิญญา ธรรมคุณ
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ศิริบูรณ์ โสมรักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวุฒินันท์ นายอดิศักดิ์ น.ส.พิมพ์พัชชา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนพพร
//------------- 21012009 -------------//
นายนพพร สมคิด
โฮมรูม
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ
//------------- 21001006 -------------//
ว่าที่ ร.ต.ผไทรัฐ พันธุมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012109 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
//--------- 21012109 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายจิรโรจน์
//------------------ 21018501 ------------------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ