คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชยท.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายนพพร สมคิด
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 2-3-35
2101-2003งานส่งกำลังรถยนต์ 2-3-35
2101-5101ปฎิบัติงานยานยนต์ 1 *-*-34
2101-5102ปฏิบัติงานยานยนต์ 2 *-*-34
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  4-8-12 20

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012003 -------------//
นายบุญชัย วสยางกูร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21015102 ------------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
กิจกรรม
กิจกรรม
นายบุญชัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21012002 ---------//
นายวสันต์ อุไรวงศ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21015101 ------------------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ