คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอย.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายบุญชัย วสยางกูร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 *-*-44
3101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 *-*-44
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  0-2-8 10
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกิตติวัฒน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31015102 ---------//
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกิตติวัฒน์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31015101 ---------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ