คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอย.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายจรินทร์ เจนจิตต์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  27-16-33 43

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//------------- 30001302 -------------//
นายไสว โทนะพันธ์
//------------- 31000105 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31012002 ---------//
นายโควิน เดชพันธ์
//--------- 31012001 ---------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
นายกัมปนาท
//--------- 31012001 ---------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
//------------- 31012002 -------------//
นายโควิน เดชพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรโรจน์
//--------- 31000125 ---------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายวงศ์สถิตย์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31012004 ---------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
นายไสว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000109 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
น.ส.สาพิตา
โฮมรูม
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายสิริชัย สิมชมภู
น.ส.บุญมี
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ