คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอย.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1608พลศึกษาเพื่ออาชีพ 0-2-12
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3101-2001งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-35
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-37
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  27-20-34 47
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31012001 ---------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
//--------- 31012001 ---------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
นายจตุรงค์
//--------- 31012002 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
//------------- 31012002 -------------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000109 -------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายจรินทร์
//--------------------------- 31012104 ---------------------------//
นายจรินทร์ เจนจิตต์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุจีรา
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31000101 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
นายวงศ์สถิตย์ น.ส.ชลญา
โฮมรูม
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 31012004 ---------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
//------------- 30001302 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ