คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอย.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายสุระชัย จันทร์ชนะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23
3101-8501โครงการ *-*-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  26-6-32 36
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31012003 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
นางสุมนต์พร
//--------- 30001505 ---------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
น.ส.สาพิตา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001402 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
นางเพ็ญศิริ นายอดิศักดิ์
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000104 ---------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
//--------- 31012005 ---------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
กิจกรรม
กิจกรรม
นายจตุรงค์
//--------- 31000104 ---------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001101 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
โฮมรูม
//------------- 31000102 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31018501 ------------------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
//------------- 30011001 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ