คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สอย.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายจรินทร์ เจนจิตต์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 *-*-44
3101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 *-*-44
3101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3 *-*-44
3101-8001ฝึกงาน *-*-44
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  1-4-18 21
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000125 ---------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
//------------------ 31018001 ------------------//
นายจิรโรจน์ เลิศธนเปี่ยมสุข
นายจตุรงค์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31015101 -------------//
นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก
นายจตุรงค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุระชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
นายจิรศักดิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสิริวัฒก์
โฮมรูม
//--------- 31015103 ---------//
นายจตุรงค์ อ่อนสาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31015102 ---------//
นายจิรศักดิ์ ดุษฏี
นายจิรศักดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ