คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอผ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2007นิวเมติกและไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  22-24-32 46
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
นายอัษภ์ทวัท
//------------------ 31022003 ------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายศุภกฤต บุญเรือง
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//------------- 30001206 -------------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022006 ---------//
นายธนกร สุขส่ง
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31022002 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//--------- 31022002 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนกร
//------------- 31022004 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
โฮมรูม
//------------- 31022004 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.อัจฉราวดี สันตพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
นายนพดล
//------------------ 31022101 ------------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ