คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษานางลลิดา โค้วไพโรจน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-2001การจัดการขาย 3-0-33
3202-5101งานการขายสินค้าและบริการ *-*-34
3202-5102งานบริการลูกค้า *-*-34
3202-8002ฝึกงาน1 *-*-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  3-2-11 15
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32028002 ---------//
น.ส.อรณิชา เดือนเพ็ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 32025102 ------------------//
น.ส.วลีรัตน์ ทองอินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32025101 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
โฮมรูม
//--------- 32022001 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี
นางลลิดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..........................
      (นางลลิดา  โค้วไพโรจน์)
      หัวหน้าแผนกวิชาการขายการตลาด


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ