คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3202-2006กลยุทธ์การตลาด 3-0-33
3202-2007การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและโซ่อุปทาน 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  30-8-33 38
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี น.ส.กมลีรัตน์ น.ส.บุญมี นางเพ็ญศรี
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 30001305 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//------------- 30011001 -------------//
นางประจักษ์ศรี สุต๋า
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022007 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30001305 ---------//
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32022006 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.จริยาพร กระสังข์
โฮมรูม
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 30001501 ---------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001003 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
น.ส.กมลีรัตน์ นายสรรเพชญ
น.ส.จริยาพร
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.............................
(นางลลิดา โค้วไพโรจน์)
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ