คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบต.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การตลาด
สาขางาน การตลาด
ที่ปรึกษานางลลิดา โค้วไพโรจน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3202-2001การจัดการขาย 3-0-33
3202-5101งานการขายสินค้าและบริการ *-*-34
3202-5102งานบริการลูกค้า *-*-34
3202-8002ฝึกงาน1 *-*-22
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  3-2-11 15

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32025101 ------------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32025102 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32025102 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32022001 ---------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32028002 ---------//
น.ส.ณัฐกฤตา สุริเทศ
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเพ็ญศรี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ