คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบค.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งฯ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3204-2108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  28-16-35 44
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001102 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 30001505 ---------//
นายวงศ์สถิตย์ เผือกพูล
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//------------------ 32042005 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
ดร.สุภาพ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042006 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 32042002 ---------//
นางวราดา ขันตี
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.กมลีรัตน์ นางเพ็ญศิริ นายวงศ์สถิตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042002 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32042006 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
โฮมรูม
//------------------ 32042108 ------------------//
นายอภิชาติ โยธี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32001002 ------------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//------------------ 32042001 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ