คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบค.12
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3204-2108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
 รวม  28-16-35 44

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042108 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
นางทัศนีย์วรรณ น.ส.ณชิตา
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 32042005 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042006 ------------------//
นางวราดา ขันตี
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32042108 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 30001102 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042001 ------------------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
โฮมรูม
//------------------ 32042002 ------------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32001002 ---------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
//--------- 32042005 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
น.ส.กมลีรัตน์
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ