คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบค.12
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1305วิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ 2-2-34
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
3200-1002หลักการจัดการ 2-2-34
3204-2001การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งฯ 2-2-34
3204-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2-2-34
3204-2006การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2-2-34
3204-2002การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2-2-34
3204-2108การใชระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 2-2-34
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  28-16-35 44
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042005 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
//------------- 30001102 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042005 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 30001305 ---------//
น.ส.ภัทรภร ทองใบ
//------------- 30001206 -------------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.กมลีรัตน์
//------------- 32001002 -------------//
นางลลิดา โค้วไพโรจน์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 30001505 -------------//
นายสรรเพชญ ขุนธิวงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042001 ------------------//
นายอภิชาติ โยธี
โฮมรูม
//--------- 32042006 ---------//
นางวราดา ขันตี
//--------- 32001001 ---------//
น.ส.กมลีรัตน์ รัชมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042002 ------------------//
นางปริษา ปั้นดี
//------------------ 32042108 ------------------//
นายอภิชาติ โยธี
นางลลิดา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ