คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1401คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3200-1003หลักการตลาด 3-0-33
3204-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3204-2004ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
3204-8501โครงการ *-*-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  13-8-20 25
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32048501 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
//--------- 32042007 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042007 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
กิจกรรม
กิจกรรม
น.ส.นิดติยากร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001401 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32042004 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
น.ส.บุญมี
//------------- 32001003 -------------//
นางเพ็ญศรี ชุณหอังกูรเวส
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


             ลงชื่อ.....................................
                   (นายพัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
                    หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ