คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบค.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน การพัฒนาเว็บเพจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3204-2003การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2-2-34
3204-5103งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ3 *-*-44
3204-5104งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4 *-*-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  7-6-15 19
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32045104 ---------//
นางปริษา ปั้นดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายอภิชาติ โยธี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32045103 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
//--------- 30011001 ---------//
นายพัชณพงศกรณ์ สุดประเสริฐ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 32045103 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
โฮมรูม
นายพัชณพงศกรณ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 32042003 ------------------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.................................
(นายพัฒนพงศกรณ์  สุดประเสริฐ)
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ