คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม บนร.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษานางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3701-8001ฝึกงาน *-*-44
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3700-1001การดําเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  8-4-13 16
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 37001001 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
//--------- 37018001 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37018001 ---------//
นางพัชรนันท์ ทองแดง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
//--------- 30012001 ---------//
นายณัทพงศ์ โยธี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นางสาวอรทัย  สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ