คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม บนร.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษาดร.สุภาพ สัจจสมภาร
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1306วิทยาศาสตร์งานธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2-2-34
3000-1403คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3-0-33
3700-1002หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-33
3700-1003ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-34
3701-2001การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-34
3701-2002การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34
3701-2003การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34
3701-2004ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-34
3701-5102งานการใช้ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-9201ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  27-14-36 44

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37015102 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
น.ส.นิดติยากร น.ส.ชลญา
//------------- 37001002 -------------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30001206 ---------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37012001 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 37012001 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//--------- 37015102 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//--------- 37001003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37012003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
//--------- 37012003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37001003 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
น.ส.บุญมี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001403 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//--------- 37012004 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
โฮมรูม
//--------- 37012004 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
//------------- 30001306 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37012002 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//--------- 37012002 ---------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
//------------- 30001101 -------------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
//--------- 30009201 ---------//
น.ส.Yang Zhi
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ