คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม บนร.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา การโรงแรมและบริการ
สาขางาน บริการส่วนหน้าโรงแรม
ที่ปรึกษานางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3701-2005การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-34
3701-5105งานการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3701-5103งานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงานส่วนหน้าโรงแรม *-*-33
3701-5101งานเอกสารและการทํารายงานในงานส่วนหน้า *-*-33
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-4-12 15

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 37015103 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อังศุธา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 37015105 ---------//
น.ส.งามศิริ สุวรรณดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.ปัทมพร น.ส.อังศุธา
โฮมรูม
//--------- 37012005 ---------//
น.ส.อังศุธา สุทธิประภา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.งามศิริ
//------------- 37015101 -------------//
นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นางอรทัย สฤษดิ์นิรันดร์)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ