คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3101-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
3100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23
3101-2111งานตัวถังและพ่นสียานยนต์ 1-6-37
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  23-26-32 49

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเสริมศักดิ์
//------------- 31000003 -------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
นายสิริชัย
//------------- 31010001 -------------//
นายพัฒนพงษ์ กัญญาพันธ์
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
นางสุมนต์พร
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจิรศักดิ์
//------------- 31012111 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31012111 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
น.ส.สาพิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000008 -------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
นายวงศ์สถิตย์
โฮมรูม
//------------- 31010105 -------------//
นายสุริยนต์ มัฆวิมาลย์
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001302 ---------//
น.ส.สุรีย์พร นาคูณ
//--------- 30001206 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//------------- 30011001 -------------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
นายสุระชัย
//--------- 31000125 ---------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวสันต์ อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ