คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.112
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3100-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3101-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3101-8501โครงการ *-*-44
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 1-6-37
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  24-21-35 49

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08:30-09:3009:30-10:3010:30-11:3011:30-12:3012:30-13:3013:30-14:3014:30-15:3015:30-16:3016:30-17:3017:30-18:3018:30-19:3019:30-20:30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายพิทักษ์
//------------- 31000009 -------------//
นายอินทร์ จงจำ
//--------- 31012004 ---------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
//------------- 31010102 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญนาน
//------------- 31000002 -------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//--------- 31000004 ---------//
นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
//------------------ 31018501 ------------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอินทร์
//------------- 31000007 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
นายวสันต์ ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ
//---------------------- 31010002 ----------------------//
ว่าที่ ร.ต.สุพรรณ ผาแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ................................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
(นายสมาน  สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................
(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ