คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.113
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3101-0001งานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก 1-3-24
3101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 1-6-37
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3101-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-24-31 47
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.วิสุดา
//------------- 31000003 -------------//
น.ส.วิสุดา สารสุข
//--------- 30001302 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
//------------- 31000101 -------------//
นายสุระชัย จันทร์ชนะ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิดติยากร
//------------- 30011001 -------------//
นายธวัชชัย จักษุพันธ์
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมีโชติ
//------------- 31010002 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31010002 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
นายไสว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางสุมนต์พร
//------------- 31010105 -------------//
นายสิริวัฒก์ เรืองฐิติรัก
โฮมรูม
นายมีโชติ
//------------- 31010001 -------------//
นายมีโชติ พรหมประดิษฐ์
นายไสว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000008 -------------//
น.ส.บุณณดา คำเสียง
//--------- 30001604 ---------//
นายเมธาวุฒิ แสงกล้า
//--------- 30001206 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน...............................
(นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ