คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอย.113
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายธวัชชัย จักษุพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3101-2104งานไฟฟ้ายานยนต์ 1-6-37
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3101-8501โครงการ *-*-44
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  22-20-33 46
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000102 -------------//
นายกัมปนาท พระสุพรรณ
นางทัศนีย์วรรณ
//------------- 30001101 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 30001505 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000002 ------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//------------------ 30012001 ------------------//
น.ส.ปัทมพร สุฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000007 ------------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31018501 ------------------//
นายนพพร สมคิด
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจตุรงค์
//------------- 31012104 -------------//
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก
โฮมรูม
//------------- 31012104 -------------//
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก
นายวงศ์สถิตย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31000004 ---------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
นายสกล
//--------- 30001207 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 31000104 ---------//
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก
//--------- 31000104 ---------//
นายกิตติวัฒน์ เรืองฐิติรัก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
      (นายวสันต์  อุไรวงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ