คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอผ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายชาญณรงค์ ไชยนรา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
3100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-27-28 46

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31029001 ---------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//------------------ 31000002 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000005 -------------//
นายธนกร สุขส่ง
นายชาญณรงค์
//------------- 31000007 -------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.เอกพล
//------------- 31000006 -------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายชริน
//------------- 31000009 -------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายบุญนาน มากสิงห์
โฮมรูม
//--------- 31000001 ---------//
นายบุญนาน มากสิงห์
//--------- 31000004 ---------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
น.ส.ณชิตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000008 -------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
นางทัศนีย์วรรณ ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์
//------------- 31000003 -------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.ณชิตา จิราณัฏฐกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ