คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอผ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37
3102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  17-28-28 45
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
นายสัจจา
//------------------ 30012001 ------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
นางสุมนต์พร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
//------------------ 31022003 ------------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
//--------- 30001207 ---------//
นางสุมนต์พร อมตะไพบูลย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022101 ------------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
กิจกรรม
กิจกรรม
นายนพดล
//------------------ 31022002 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.เอกพล
//------------- 31022103 -------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
โฮมรูม
//------------- 31022103 -------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
น.ส.นิดติยากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุพงศ์สิทธิ์
//------------- 31029003 -------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//------------- 31029003 -------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ