คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37
3102-2007นิวเมติกและไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  20-26-31 46

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
นายภควัตร
//------------------ 30012001 ------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022002 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายธนกร น.ส.นิดติยากร
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022003 ------------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
โฮมรูม
//---------------------- 31022101 ----------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.วรพล
//------------- 31022103 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
//------------- 31022103 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายนพดล สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ