คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายศุภกฤต บุญเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่ออาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-35
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3102-2102เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2 1-6-37
 รวม  21-29-32 50
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
//--------- 31022006 ---------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
นายภควัตร
//--------- 30001608 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//------------------ 30012001 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
น.ส.นิดติยากร ว่าที่ ร.ต.วรพล
//--------------------------- 31029003 ---------------------------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายศุภกฤต บุญเรือง
นายนพดล
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31022101 ------------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
นายยุทธนา ว่าที่ ร.ต.วรพล
โฮมรูม
//---------------------- 31022102 ----------------------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022002 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//--------- 31022002 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 31029002 ---------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
//------------- 31029002 -------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..............................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ