คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายศุภกฤต บุญเรือง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2007นิวเมติกและไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2003โปรแกรม ซีเอ็นซี 1-4-35
3102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี 1-6-37
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37
3102-8501โครงการ *-*-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  16-30-31 50
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอัษภ์ทวัท
//------------------ 31022003 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
นายชาญณรงค์ นายธนกร
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000116 -------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
//--------------------------- 31022103 ---------------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
//--------- 31022007 ---------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายยุทธนา ม่วงเขียว
นายสัจจา
กิจกรรม
กิจกรรม
นายอัษภ์ทวัท
//------------------ 31028501 ------------------//
นายสุพงศ์สิทธิ์ สมัครสมาน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022004 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
โฮมรูม
//--------- 31022004 ---------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//------------------ 31022005 ------------------//
นายธนกร สุขส่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001505 -------------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------------------------- 31022104 ---------------------------//
ว่าที่ ร.ต.เอกพล บุรกรณ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ