คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอผ.211
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายนพดล สิ้นทุกข์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
3102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
3102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 1-4-35
3102-8501โครงการ *-*-44
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
 รวม  24-20-36 48
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000116 -------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
//------------------ 31022006 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.วรพล แปลนนาคสิน
//------------------ 31022002 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30012001 ------------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 30001406 ---------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
นายวงศ์สถิตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000101 -------------//
นายชาญณรงค์ ไชยนรา
ดร.สุภาพ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพรชัย
//------------------ 31028501 ------------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001207 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//--------- 30001505 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
โฮมรูม
//---------------------- 31022101 ----------------------//
นายนพดล สิ้นทุกข์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31022001 ------------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
//------------- 31022001 -------------//
นายสัจจา อินทรสุขศรี
น.ส.นิดติยากร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ................................
(นายนพดล  สิ้นทุกข์)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคการผลิต


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ