คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอห.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายทรงสิทธิ์ บัวชุม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
3100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33
3103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33
3103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 3-0-33
3103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33
3103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3103-0001กระบวนการเชื่อม 2-0-22
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  28-13-32 41

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31032001 -------------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
นายพิทักษ์
//------------- 31000101 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
นางทัศนีย์วรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์
//------------- 31032003 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
//--------- 31000117 ---------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 30001302 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31000001 ---------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001206 ---------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 30001302 ---------//
นายไสว โทนะพันธ์
โฮมรูม
//------------- 31032002 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30011001 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//--------- 31030001 ---------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
//--------- 31032004 ---------//
นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ
//------------- 31032004 -------------//
น.ส.ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายทรงสิทธิ์ บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ