คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอห.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคโลหะ
สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายทรงสิทธิ์ บัวชุม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3103-8501โครงการ *-*-44
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3103-2007ทดสอบวัสดุ 2-3-35
3103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35
3103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35
3103-0003งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 0-6-26
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  18-21-29 43
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31032102 ------------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
นายประยูร
//------------- 31032304 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31000105 -------------//
นายภิญโญ มัชฌิกะ
นายณัฐวุฒิ
//--------- 31030003 ---------//
นายวิเชียร บุญลี
//--------- 31032007 ---------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
นายสกล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001501 ---------//
นายสกล หุ่นงาม
//--------- 31000008 ---------//
นายณัฐวุฒิ เชื้อชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31032007 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31038501 ------------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
นายรณกฤต
โฮมรูม
//------------------ 31030003 ------------------//
นายประสิทธิ์ ชนะวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//--------- 30001604 ---------//
นายอัตตะพงษ์ ปะโยตัง
//------------- 30001101 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
นายรณกฤต
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..................................
(นายทรงสิทธิ์  บัวชุม)
หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ