คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายพิศาล ไชยบุรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3104-0001การเขียนแบบและประมาณราคาไฟฟ้า 1-3-24
3104-0003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1-3-24
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12
3104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า1 2-3-35
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  16-29-26 45
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรศักดิ์
//------------- 31040001 -------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
นายสุทธิชัย
//------------- 31040003 -------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
//------------- 31041003 -------------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//---------------------- 31042004 ----------------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041001 ---------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
//--------- 31041001 ---------//
นางยุภาพรรณ ก้านเหลือง
กิจกรรม
กิจกรรม
นางยุภาพรรณ
//------------- 31042003 -------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31041003 ---------//
นายณัฐวัฒน์ บุระพา
//--------- 31042003 ---------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
โฮมรูม
//--------- 31041002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
//------------- 31041002 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
//--------- 30001203 ---------//
นายภควัตร สิงห์คำ
นายพรชัย
นายพรชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ