คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
3104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา1 2-3-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  14-35-25 49
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31040002 ---------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
//------------- 31040002 -------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
นายวิเชียร
//------------- 31000007 -------------//
นายรณกฤต ณัฐยศกรนภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปฏิพล
//------------- 31040005 -------------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
//------------- 31040005 -------------//
นายปฏิพล รวยสูงเนิน
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31042001 ---------//
นายพิศาล ไชยบุรี
//--------- 31042001 ---------//
นายพิศาล ไชยบุรี
กิจกรรม
กิจกรรม
นายพิศาล นายฉัตรชัย
//------------- 31000003 -------------//
นายจำเริญ ทอนบุญมา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
นายภาสกร
โฮมรูม
//--------------------------- 31040004 ---------------------------//
นายภาสกร ดงทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000002 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
//--------------------------- 31000001 ---------------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ