คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอต.111
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายภาสกร ดงทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3104-0004การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร 1-6-37
3104-0005มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
3000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  15-32-25 47

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31042007 ------------------//
นายสุภาษิต ดวนใหญ่
//------------------ 31000002 ------------------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
//------------- 31040005 -------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001209 -------------//
นางทัศนีย์วรรณ แตงวงษ์
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
//------------------ 31000003 ------------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31040004 ------------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31040004 -------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
โฮมรูม
//--------- 31000001 ---------//
นายสันติ สุขยะฤกษ์
นายสุภาษิต
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.นิดติยากร พวงมาเทศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31040005 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.อัครวัฒน์ โคตรชมภู
นายประยูร
//------------- 31000007 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ