คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอต.211
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ติดตั้งไฟฟ้า
ที่ปรึกษานายภาสกร ดงทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3104-2001การติดตั้งไฟฟัา1 2-3-35
3104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-5203งานไฟฟ้ากำลัง3 *-*-44
3104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35
3104-8001ฝึกงาน *-*-44
 รวม  6-9-17 23
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042006 ----------------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042001 ----------------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31045203 ------------------//
นายอดิศักดิ์ นพแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//---------------------- 31042007 ----------------------//
นายสุทธิชัย รัตนโกสินทร์
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31048001 ------------------//
นายเสริมศักดิ์ บุตรไชย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน..................................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ