คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มอต.211
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายภาสกร ดงทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3104-8501โครงการ *-*-44
3104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
3100-0104นิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  21-22-33 47
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31042002 ------------------//
นายยุทธสาร สารการ
นายยุทธสาร
//--------- 31048501 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
นางเพ็ญศิริ
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001102 ---------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
นายวงศ์สถิตย์
//--------- 31048501 ---------//
นายอักษรทัย งามแสง
//------------------ 31000104 ------------------//
นายฉัตรชัย ไชยสาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31041004 ------------------//
นายวุฒิพงษ์ สมใจ
กิจกรรม
กิจกรรม
นายวุฒิพงษ์
//--------- 30001301 ---------//
น.ส.ชลญา อุทัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางทัศนีย์วรรณ นางทัศนีย์วรรณ
//--------- 30001205 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
โฮมรูม
//---------------------- 31042004 ----------------------//
นายสุรศักดิ์ ศรีชะตา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001501 -------------//
นายสกล หุ่นงาม
นายอักษรทัย
//------------------ 31041003 ------------------//
นายอักษรทัย งามแสง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ