คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายธีระชาติ ปู่แตน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3105-0001งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด 2-3-35
3105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลซ์และดิจิตอล 1-3-24
3105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  18-23-25 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001604 ---------//
นายพรชัย ทาธิสา
//--------- 30001206 ---------//
ดร.สุภาพ สัจจสมภาร
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31050001 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31050005 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
นายทรงธรรม
//------------- 30001101 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31000001 ---------//
นายจักรพันธุ์ บุรณะ
ดร.สุภาพ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวรรยารัตน์
//------------- 31050004 -------------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
โฮมรูม
นายอัษภ์ทวัท
//------------- 31000006 -------------//
นายอัษภ์ทวัท สุทธภักดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31050005 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
//--------- 31050001 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์ นายวิสณุกร
//------------- 31050003 -------------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ