คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายเทียนชัย ชาติรัมย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33
3000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34
3000-1505การเมืองการปกครองของไทย 3-0-33
3000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12
3100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
3100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
3105-0002เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 1-2-23
3105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
3105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
 รวม  21-20-28 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000002 ------------------//
นายวุฒิจุฬา ศรีสะอาด
//------------- 30001207 -------------//
น.ส.บุญมี สารชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051001 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์
//------------- 30001505 -------------//
นายอดิศักดิ์ นันตะเคน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051002 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31051001 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
กิจกรรม
กิจกรรม
นางมัลลิกา
//--------- 30001608 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31050002 -------------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
น.ส.ชลญา
โฮมรูม
นายรณกฤต
//------------- 31000007 -------------//
นายประยูร เดือนเพ็ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
//------------- 31059001 -------------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//------------- 30001301 -------------//
น.ส.ชลญา อุทัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ..............................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ