คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มออ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสันทัด จันทฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22
3100-0001งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-26
3100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
3105-0001งานพื้นฐานวจรไฟฟ้าและการวัด 2-3-35
3105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
3105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  15-23-22 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001101 -------------//
นางเพ็ญศิริ จงวัฒนารักษ์
//------------- 30001206 -------------//
น.ส.สุจีรา วิชาชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31050001 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
//--------- 31050001 ---------//
นายสุวิจักขณ์ มิ่งชัยเจริญกุล
นายสุวิจักขณ์
//--------- 30001604 ---------//
นายพงษ์เพชร ไชยปัญญา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31000001 ------------------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 31000001 ---------//
ว่าที่ ร.ต.กฤษณัฐ กงกัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชริน
//------------- 31000006 -------------//
นายชริน อินทรสุขศรี
โฮมรูม
นายวรรยารัตน์
//------------- 31050003 -------------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31050005 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
//--------- 31050005 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
นายทรงธรรม นายวิสณุกร
//------------- 31050004 -------------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ