คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2560
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสันทัด จันทฤทธิ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2001พัลซ์เทคนิค 1-2-23
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2116ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-2-23
3105-8502โครงการ 1 *-*-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  16-23-27 41
 
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052009 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
//--------- 31052009 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
นายทรงธรรม นายวรรยารัตน์ นายเทียนชัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
นางมัลลิกา นายชัยรัตน์
//--------- 31052004 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
//--------- 31058502 ---------//
นายสันทัด จันทฤทธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052005 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
//--------- 31052006 ---------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30012001 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
//--------- 30012001 ---------//
นายเทียนชัย ชาติรัมย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052002 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
//--------- 31052002 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
โฮมรูม
นายสมคิด นายวิสณุกร
//--------- 31052001 ---------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001406 -------------//
น.ส.สาพิตา ไชยโยชน์
นายธีระชาติ
//--------- 31052116 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน.....................................
(นายชัยรัตน์  ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

..............................
(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน............................
(นายสมาน   สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

 

................................
(นายอักษรศิลป์   แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ