คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2561
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม มออ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายเทียนชัย ชาติรัมย์
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35
3105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23
3105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35
3105-2116ไมโครโพรเซสเซอร์ 1-2-23
3105-8502โครงการ 1 *-*-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
3105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23
 รวม  13-23-24 38

 

 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052009 ---------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
//--------- 31052001 ---------//
นายวิสณุกร ดาวไสย์
นายวรรยารัตน์ นายวีระวัฒน์
//--------- 31052005 ---------//
นายวีระวัฒน์ ภูสมหมาย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
//--------- 31052002 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
นายสมคิด นายชัยรัตน์
//--------- 31052116 ---------//
นายธีระชาติ ปู่แตน
//--------- 31058502 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31052009 -------------//
นายทรงธรรม พวงแก้ว
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 30012001 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052002 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
//--------- 31051003 ---------//
นางมัลลิกา สิทธิโชค
โฮมรูม
นางมัลลิกา
//--------- 30012001 ---------//
นายสมคิด พิมสอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวิสณุกร
//--------- 31052004 ---------//
นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายธีระชาติ
//--------- 31052006 ---------//
นายวรรยารัตน์ จงวัฒนารักษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...............................
(นายชัยรัตน์ ทองใบ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...............................
(นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...............................
(นายสมาน สมจริง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...............................
(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ